Fausto Zonaro (Italian, 1854-1929) Young Girl Carrying a Pumpkin