Luis Ricardo Falero (Spanish, 1851-1896) Witches Going to the Sabbath, 1878